C语言基础与算法-课后作业

与C语言打个招呼

// ¹§Ï²Ä㣬¿ªÊ¼ÄãµÄ±à³Ì֮·£¡£¡£¡
// ÇëÔÚÏÂÃæµÄÄÚÈÝÖа´×ó²àÌáʾÍê³É³ÌÐò±àд£¡£¡£¡
#include<stdio.h>
int main()
{
  //在此编写功能代码
  printf("*****\n");
  printf("Hello C program, I am coming!\n");
  printf("*****");
  return 0;
};//以上为主函数

C语言程序设计编辑与调试环境

打印输出 Hello World

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
  /********* Begin *********/
  
  printf("Hello World");
  /********* End *********/
    return 0;
  }

打印输出图形

#include<stdio.h>
  int main(void)
  {   
  /********* Begin *********/
  printf("  *\n");
  printf("  ***\n");
  printf(" OK\n");
  printf(" Hello!\n");
  printf("*********\n");
  /********* End *********/
    return 0;
  }

求3个数的最大值

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
  /********* Begin *********/
  int a,b,c,max;
  scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
  if(a>b&&a>c)
  max=a;
  if(b>a&&b>c)
  max=b;
  if(c>a&&c>b)
  max=c;
  printf("max=%d",max);
  /********* End *********/
    return 0;
  }

熟悉C语言调试过程

#include<stdio.h>
int main(void)
 {
   /********* Begin *********/
   int x,y,z;
   y=2;z=3;
   scanf("%d",&x); 
   if (x==y+z)
     printf("*****");
   else 
     printf("#####" );
   return 0;
   /********* End *********/
 }

第2讲-变量常量运算符-课后作业

第2关 你的活动面积有多大?

// ÇëÔÚÏÂÃæµÄÄÚÈÝÖа´×ó²àÌáʾÍê³É³ÌÐò±àд£¡£¡£¡
#include <stdio.h>
#define PI 3.14
int main(){
  // 输入代码段
  float r,s;

  scanf("%f", &r);
  s = PI * r * r;
  printf("活动面积为:%g平方千米", s);
  return 0;
}

实验2-变量常量运算符

圆的面积及周长

#include <stdio.h>
int main()
{
 float r,s,c;
 /*********begin*********/
 scanf("%f",&r);
 s=3.14*r*r;
 c=2*3.14*r;
 printf("请输入圆半径r:圆面积S=%f,圆周长C=%f",s,c);
 /*********end*********/
 return 0;
}

计算速度和位移

#include<stdio.h>
int main()
{
  float t,a,v0,v,s;
  /*********begin*********/
  scanf("%f %f %f",&t,&a,&v0);
  v=v0+a*t;
  s=v0*t+0.5*a*t*t;
  printf("当初始速度为%f时\n",v0);
  printf("%fs时的速度为%f\n",t,v);
  printf("%fs时的位移为%f\n",t,s);
 /*********end*********/
 return 0;
}

两点间的距离

# include<stdio.h>
# include<math.h>
int main()
{
  /*********begin*********/
  float x1,x2,y1,y2,distance;
  scanf("%f %f %f %f",&x1,&y1,&x2,&y2);
  distance = sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));
  printf("%.2f",distance);

  /*********end*********/
  return 0;
}

第3讲-输入输出-课后作业

两点间的距离

#include <stdio.h>

void main()
{
  float a,b,c,d,e;
  
  /************************************/
  // 请在此补充输入语句
  scanf("%f%f",&a,&b);

  c = a+b;
  d = a-b;
  e = a*b;
  printf("两个数的和为%.3f,差为%.3f,积为%.3f",c,d,e);
  /************************************/
  // 请在此补充输出语句
}

实验3-输入输出

字符输入输出

#include <stdio.h>

void main()
{
  char a,b;

  /************************************/
  // 请在此补充输入语句
  scanf("%c%c",&a,&b);
  printf("%c:%d\n",a,a);
  printf("%c:%d",b,b);
  
  /************************************/
  // 请在此补充输出语句,输出字符及对应ASCII值

}

格式化输入输出

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a,b;
  float x,y;
  char c1,c2;

  scanf("%d %d %f %f%c%c",&a,&b,&x,&y,&c1,&c2);
  printf("%d, %d\n",a,b);
  printf("%f, %f\n",x,y);
  printf("%c, %c",c1,c2);

}

输出到文件

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a;
  float b;
  char c;
  FILE *fp;

  /************************************/
  // 请在此补充输入语句
  
  
  fp = fopen("step3/result/output.txt", "w");
  scanf("%d%f%c",&a,&b,&c);
  fprintf(fp,"%d, %.2f, %c",a,b,c);
  /************************************/
  // 请在此补充输出语句,将整数、浮点数、字母输出到文件中


  fclose(fp);
  printf("%d,%.3f,%c", a,b,c);
}

从文件输入

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a;
  float b;
  char c;
  FILE *fp;  
  fp = fopen("step4/output.txt", "r");
  /************************************/
  // 请在此补充从文件读取数据语句
  fscanf(fp,"%d,%f,%c",&a,&b,&c);
  printf("%d\n",a);
  printf("%f\n",b);
  printf("%c\n",c);

  fclose(fp);

  /************************************/
  // 请在此补充输出语句

}

第3讲-输入输出-强化练习(供学有余力同学提升练习)

输出字符的ASCII码

#include <stdio.h>
int main()
{
  /*****************Begin******************/
  char a;
  scanf("%c",&a);
  printf("\"The ASCII of \'%c\' is %d\".",a,a);
}

看看你的成绩

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  float a,b,c,d,e,average;
  /*****************Begin******************/
  scanf("%f,%f,%f,%f,%f",&a,&b,&c,&d,&e);
  average = (a + b + c + d + e)/5;
  printf("average score = %.2f\n",average);
  /***************** End ******************/

}

相反次序重新组合

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  /*****************Begin******************/
  int a,b,c,d,e;
  scanf("%d",&a);
  b = a % 10;
  c = (a / 10) % 10;
  d = (a / 100) % 10;
  e = (a / 1000) % 10;
  printf("重新组合后:%d%d%d%d\n",b,c,d,e);
  /***************** End ******************/
}

存款预算

#include <stdio.h>
#define YEAR 5
#define MONTHS 12

int main()
{
  double rate;  //读入月利率,double型
  double capital,deposite=0; //每年年底预期取出的存款
  int i = 0;
  double a;
  scanf("%lf%%,%lf",&rate,&capital);
  a =(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100)*(1+rate/100);
  while(i<YEAR){
    deposite = (deposite + capital) /(a);
    i++;
  }
  printf("At the first of the first year, you need deposit:%.2lf",deposite);
}

第4讲-选择结构-课后作业

你今天安全了吗?

#include<stdio.h>
int main()
{
  float a;
  scanf("%f",&a);
  if( a > 37.3) printf("您的体温超过正常范围,请您尽快就诊!");
  else printf("您的体温正常,恭喜您今天平安!");
}

实验4-选择结构

求三个数的最小数

#include<stdio.h>
  int main(void)
  {

   /*********Begin*********/
     int a,b,c,min;
    scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
    if(a < b) min = a;
    else min = b;
    if(min < c) printf("min=%d",min);
    else {min = c; printf("min=%d",min);};  
   
   /*********End**********/ 
    return 0;
  }

求平方根

#include<stdio.h>
#include<math.h>
  int main(void)
  { 
   /*********Begin*********/
   
     float x;
    int a;
    printf("请输入一个小于1000的正数:");
    scanf("%f",&x);
    if(x <= 0) printf("输入数非正数,请重新输入.");
    else {
      if(x > 1000) printf("输入数大于1000,请重新输入.");
      else {
        a = sqrt(x);
        printf("平方根为:%d",a);
      }
    };
  
   /*********End**********/ 
    return 0;
  }

求分段函数

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
   /*********Begin*********/
   
     float x,y;
    scanf("%f",&x);
    if(x < 1) y = x;
    else {
      if(x <= 10)y = 2*x - 1;
      else {y = 3*x -11;};
    };
    printf("%.2f",y);
   /*********End**********/ 
    return 0;
  }

学生成绩等级换算

#include<stdio.h>
int main()
{
   float x;
   char a;
   scanf("%f",&x);
   if(x < 0 || x > 100 ) printf("Score is error!");
   else {
    if(x < 60) a = 'E';
    else {
      if(x < 70) a = 'D';
      else {
        if(x < 80) a = 'C';
        else {
          if(x < 90) a = 'B';
          else {
            a = 'A';
          };
        };
      };
      
    };
    printf("%c",a);
   };
   
   
  return 0;
}

判断闰年-扩展题

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
   /*********Begin*********/
   
     int year;
    scanf("%d",&year);
    if((year%4==0&&year%100)||(year%400==0))
    {
      printf("%d是闰年!",year);
    }
    else
    {
      printf("%d不是闰年!",year);
    }
    return 0;
   /*********End**********/ 
    return 0;
  }

实验5-循环结构

字符统计

#include<stdio.h>
int main()
{
  char ch;
  int letters = 0,space = 0,digit =0,other = 0;
  while((ch = getchar()) != '#')
  {
    if((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z')) letters++;
    else if(ch == ' ') space++;
    else if(ch >= '0' && ch <='9') digit++;
    else other++;
  }
  printf("字母数:%d\n空格数:%d\n数字数:%d\n其他字符数:%d",letters,space,digit,other);
}

水仙花数

// 请在此编写完成代码!
// 直接输出所有水仙花数,数与数之间用空格隔开。
#include<stdio.h>
int main()
{
  int i,j,k,n;
  for(n = 100;n < 1000;n++)
  {
    i = n / 100;
    j = n / 10 - i * 10;
    k = n % 10;
    if(n == i*i*i + j*j*j + k*k*k)
    {
      printf("%d ",n);
    }
  }
}

猴子吃桃

// 请在此编写完成代码!
#include<stdio.h>
int main()
{
  int i,j,n;
  i = 1;
  for(n=1;n < 10;n++)
  {
    j = (i + 1) * 2;
    i = j;
  }
  printf("%d",j);
}

牛顿迭代法解方程

// 请在此编写完成代码!

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  double x1,x0,f,f1;
  x1 = 1.5;
  do
  {
    x0 = x1;
    f = (2 * x0 * x0 * x0 - 4 * x0 * x0 + 3 * x0 - 6);
    f1 = (6 * x0 * x0 - 8 * x0 + 3);
    x1 = x0 -f / f1;
  }while(fabs(x1-x0) > 1e-6);
  printf("方程的根是%.2lf",x1);
}

第5讲-循环结构-课后作业

求倒数和

// 请在此编写完成代码!
#include<stdio.h>
int main()
{
  int n,i;
  double end=0;
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    end += 1.0 /i;
  }
  printf("%lf",end);
}

第5讲-循环结构-强化练习(供学有余力同学提升练习)

C循环-求平均成绩

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
   /*********Begin*********/
   int number,i;
   float average,scores=0,score;
   scanf("%d",&number);
   if(number < 0) printf("the number of students:the scores:average=0.00");
   else {for(i=0;i<number;i++)
   {
     scanf("%f",&score);
     scores += score;

   }
   average = scores / number;
   printf("the number of students:the scores:average=%.2f",average);
   }
   /*********End**********/ 
    return 0;
  }

C循环-求各位数字之积

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
   /*********Begin*********/
   int n,a,mul_result=1;
   scanf("%d",&n);
   a=n%10;
   while(n!=0) 
   {
     mul_result=mul_result*a;
     n=n/10;
     a=n%10;
   }
   printf("%d",mul_result);
   /*********End**********/ 

  }

C循环-求阶乘之和

#include<stdio.h>
  int main(void)
  { 
   int i,j,sum=1,add=0,number;
   scanf("%d",&number);
   if(number == 0) add = 1;
   else if(number < 0) add = 0;
   else 
   for(i=1;i <= number;i++)
   {
     for(j=1;j <= i;j++)
     {
       sum *= j;
     }
      add += sum; 
      sum = 1;
   }
   printf("%d",add);
    
    return 0;
  }

C循环-水仙花数

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n=1000,i,a,b,c;

  for(i=100;i<n;i++)
  {
    a = (i / 100 %10);
    b = (i / 10 %10);
    c = (i%10);
    if(i == a*a*a + b*b*b + c*c*c)
    {
      printf("%d ",i);
    }

  }
}

C循环-寻找完数

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a;
  scanf("%d",&a);
  int i,j,sum;
  for(i=2;i<=a;i++)
  {
  sum=0;
  for(j=1;j<i;j++)
  {  
    if(i%j==0)
    sum+=j;
       
  }
  if(i==sum)
  printf("%d\n",i);
     
     
  }
  return 0;
}

分数求和

#include<stdio.h>
int main()
{
  int i;
  float sum=0;
  for(i=1;i<=100;i++)
  {
    if(i%2==0)
      sum -= (1.0 / i);
    else
      sum += (1.0 / i);
  }
  printf("%.3f",sum);
}

第6讲-循环结构应用-课后作业

素数判断

#include <stdio.h>
int main()
{
  //在这里添加你的代码
  int a,i,flag;
  scanf("%d",&a);
  for(i=2;i<a;i++)
  {

    if(a % 2 == 0) {flag=1; break;}
    else flag = 0;
  }
  if(!flag) printf("%d是素数",a);
  else printf("%d不是素数",a);
  return 0;
}

课堂作业-第6讲

编程,输出九九乘法表。

#include<stdio.h>
int main()
{
   int i, j;

   for(i=1; i<=9; i++)
     {for(j=1; j<=i; j++)
         printf("%d*%d=%-3d", j, i, i*j);
      printf("\n");}

   return 0;
}

编程,输入正整数并显示它们

#include<stdio.h>
int main(){
   int i,a;
   for(i=0;i<=5;i++){
      scanf("%d",&a);
      if(a>=0) printf("n=%d;\n",a);
   }
}

编程,循环实现《孙子算经》中物不知数问题的求解。

#include<stdio.h>

int main( )
{
   int i;
   i=2; 
   while(1)
   {
    if(i%3==2&&i%5==3)
   {   printf("%d\n", i);
    break;  }
    i=i+7;
  }

   return 0;
}

第6讲-循环结构应用-强化练习(供学有余力同学提升练习)

输出若干个学生成绩中的最高分.要求用指针函数实现

#include<stdio.h>
/*********Begin*********/


/*********End**********/
int main(void)
{
  int n,s[110];
  int ans;
  int max,a,i;
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
    scanf("%d",&s[i]);
  
  /*********Begin*********/

  
  max = s[0];
  for(a=1;a<n;a++){
    if(max < s[a]) max = s[a];
  }
  ans = max;
  /*********End**********/
  printf("%d",ans );
  return 0;
}

采用指针变量表示地址的方法输入输出数组中的个元素

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
int main(void)
{
  /*********Begin*********/
  int n;
  int *p;
  int i;
  scanf("%d",&n);
  p=(int*)malloc(sizeof(int)*n);
  for (i=0;i<n;i++)
  scanf("%d",&p[i]);
  for (i=0;i<n;i++)
  printf("%d ",p[i]);
 
  /*********End**********/
  return 0;
}

用指针实现数组循环移动

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
int *solve(int *s,int n,int m){
  /*********Begin*********/
  int i,t;
    int b[110];
    for (i=0;i<n;i++)
    {
      b[i]=s[i];
    }
  for(i=0;i<n;i++)
  { 
    if(i-m<0)
    s[i]=b[i-m+n];
    else 
    s[i]=b[i-m];
  }
 
  return s;
 
  /*********End**********/
}
int main(void)
{
  int n,m,s[110];
  int *ans;
  int i;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(i=0;i<n;i++)
    scanf("%d",&s[i]);
  
  ans = (int *)malloc(sizeof(int)*n);
  /*********Begin*********/
  solve(s,n,m);
  ans = s;
  /*********End**********/
  for(i=0;i<n;i++){
    if(i==0)  printf("%d",*ans++ );
    else  printf(" %d",*ans++ );
  }
  return 0;
}

第七讲 课后作业-函数

函数初级编程练习

#include<stdio.h>
#include<math.h>
//在下面添加函数

float distance(float x1,float y1,float x2,float y2){
  float dis;
  dis = sqrt((x2-x1)*(x2-x1) + (y2-y1)*(y2-y1));
  return dis
}
//

int main()
{
float x1,y1,x2,y2;
scanf("%f %f %f %f",&x1,&y1,&x2,&y2);
float d;
d=distance(x1,y1,x2,y2);
printf("%.1f",d);
return 0;
}

实验七 函数编程练习

求解三角形的面积

#include<stdio.h>
#include<math.h>
//完善以下函数
float distance(float x1,float y1,float x2,float y2)

{
 float dis;
 dis = sqrt((x2-x1)*(x2-x1) + (y2-y1)*(y2-y1));
 return dis;
};

//完善以下函数
float triangleArea(float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float y3)
{
  float a,b,c,p,s;
  a = distance(x1,y1,x2,y2);
  b = distance(x1,y1,x3,y3);
  c = distance(x2,y2,x3,y3);
  p = (a + b + c) / 2;
  s = sqrt(p * (p-a) * (p-b) * (p-c));
  return s;
  };

int main()
{
  float x1,y1,x2,y2,x3,y3;
  
  float s;
  scanf("%f%f%f%f%f%f",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3);
  s = triangleArea (x1,y1,x2,y2,x3,y3);
  printf("%.1f",s);
}

利用函数交换变量的值

#include <stdio.h> 
// 完善以下代码
void exchange(int *a,int *b)
{
  int x;
  x = *a;
  *a = *b;
  *b = x;
}

//完善以下代码
void main()
{
  int m,n;
  scanf("%d %d",&m,&n);   
  exchange(&m,&n);
  printf("%d %d",m,n);
}

求素数函数

#include <stdio.h>
int prime(int n)
{
  int i,flag=1;
  for(i=2;i < n;i++){
    if(n % 2 ==0){
    flag = 0;
    break;
    }
  }
  return flag;
}
int main(void)
{          // prime函数的声明,可以不写形参的名字
   int n;

   //printf("input an integer:");
   scanf("%d",&n);
   if (prime(n))
      printf("%d is a prime.\n",n);
   else
      printf("%d is not a prime.\n",n);

   return 0;
}

统计字符类别个数

#include <stdio.h>

int main()
{
  void count(int *,int *,int *,int *);
  int letter=0,space=0,digit=0,others=0;
  count(&letter,&space,&digit,&others);
  printf("\n字母数 %d\n空格数 %d\n数字数 %d\n其他字符数 %d\n",letter,space,digit,others);
  return 0;
}

void count(int *l,int *d,int *s,int *t)
{
  char ch;
  /**********************************************************/
  // 此处添加代码
  while((ch = getchar()) != '#')
  {
    if((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z')) {*l = *l + 1;
    }
    else if(ch == 32) *d = *d + 1;
    else if(ch >= '0' && ch <='9') *s = *s + 1;
    else *t = *t + 1;
  }
  /**********************************************************/
};

第7讲-函数-强化练习(供学有余力同学提升练习)

计算三角形的面积和周长。

#include<stdio.h>
#include<math.h>
//完善以下函数
float distance(float x1,float y1,float x2,float y2)

{
 float dis;
 dis = sqrt((x2-x1)*(x2-x1) + (y2-y1)*(y2-y1));
 return dis;
};

//完善以下函数
float triangleArea(float a,float b,float c)
{
  float p,s;
  p = (a + b + c) / 2;
  s = sqrt(p * (p-a) * (p-b) * (p-c));
  return s;
  };

int main()
{
  float a,b,c,area;
  int s;
  scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
  if((a + b > c)&&( a + c > b)&&( b + c > a)){
    s = a + b + c;
    area = triangleArea(a,b,c);
    printf("area=%.2f,s=%d",area,s);
  }else printf("Not triangle");
}

用函数求解级数。

#include<stdio.h>
int circle(int n,int x){
  int m,result=x;
  for(m=1;m<n;m++){
    result *=x ;
  }
  return result;
}
int main()
{
  double x,z,result=1,i=1,c;
  scanf("%lf%lf",&x,&z);
  do{
    if(i >= 12) break;
    c = (1.0/circle(i,x));
    result += c;
    i++;
    
  }while((1.0/circle(i,x)) >= z);
  printf("%.15lf",result);
}

求正整数n内的所有素数。

#include <stdio.h>
int prime(int n)
{
  int i,flag=1;
  for(i=2;i < n;i++){
    if(n % i ==0){
    flag = 0;
    break;
    }
  }
  return flag;
}
int main(void)
{        
   int n,m;

   //printf("input an integer:");
   scanf("%d",&n);
   for(m=2;m <= n;m++){
    if (prime(m))
      printf("%d ",m);
   }
   

   return 0;
}

正整数n转换成十六进制字符串逆序输出

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
   int num;
  char buff1[10];
  char buff2[10];
  scanf("%d",&num);
  sprintf(buff1,"%X",num);
  int len = strlen(buff1);
  for (int i = 0;i<len ;i++){
    buff2[i] = buff1[len-i-1];
  }
  buff2[len] = '\0';
  printf("%s",buff2);
}

实验8-数组(一)

打印直方图

/*请完善程序使实现功能:打印直方图。*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main( )
 {  int a[5];
   int i,n;
   for(i=0;i<5; i++)
     scanf("%d",&a[i]);
  /*****代码开始*****/
  for(i=0;i<5;i++)
  {
    for(n=1;n<=a[i];n++)
    {
    printf("*");
    };
    n=1;
    printf("\n");
  }


   
 /*****代码结束*****/
   
   return 0;
 }

计算数组的平均值

#include "stdio.h"
//参数x[]表示要查找的数组,n表示该数组的元素数目。
float fun(int x[],int n)
{
  // 请在此添加你的代码
  /********** Begin *********/
  float sum=0;
  for(int i=0;i < n;i++){
    sum += x[i];
  }
  return sum / n;

  /********** End **********/
}

int main()
{
  int a[10],i;
  float ave;
  for(i=0;i<10;i++)
  scanf("%d",&a[i]);
  ave=fun(a,10);
  printf("%f\n",ave);
  return 0;
}

计算数组的最大值

#include<stdio.h>
int fun(int x[])
{
  int max,b,c;
  b = x[0];
  for(c = 1;c < 10;c++)
  {
    if(b < x[c])b=x[c];
  }
  return b;
}
int main()
{
  int a[10],i,max;
  for(i = 0;i < 10;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  max = fun(a);
  printf("%d",max);
}

按大小排序

#include <stdio.h>
int main()
{
  /********** Begin *********/

  int x[10];
  int i,j,k,m;
  for(i = 0;i < 10;i++)
  {
    scanf("%d",&x[i]);
  }
  for(j = 0;j < 9;j++){
    for(k = 0;k < 9 - j;k++)
    {
      if( x[k] > x[k + 1] ){
        m = x[k];
        x[k] = x[k + 1];
        x[k + 1] = m;
      }
      
    }
  }
  for(i = 0;i < 10;i++){
    printf("%d ",x[i]);
  }
  /********** End **********/


}

C语言基础与算法-课后作业

数组插入元素

#include <stdio.h>
int main()
{
  /********** Begin *********/

  int x[10] = {1,4,6,9,11,25,31,46,83,100},m,i,j;
  int n[11]= {1,4,6,9,11,25,31,46,83,100};
  scanf("%d",&m);
  if( m > 100){
    n[10] = m;
  }
  for(i=0;i < 10;i++)
  {
    
    if(m <= x[i]){
      n[i] = m;
      for(j=i+1;j<=10;j++){
        n[j] = x[j-1];
      };
      break;
    }
  }
  for(i=0;i<=10;i++){
    printf("%d ",n[i]);
  }
  
  /********** End **********/

}

按大小排序

#include <stdio.h>
int main()
{
  /********** Begin *********/

  int x[10];
  int i,j,k,m;
  for(i = 0;i < 10;i++)
  {
    scanf("%d",&x[i]);
  }
  for(j = 0;j < 9;j++){
    for(k = 0;k < 9 - j;k++)
    {
      if( x[k] > x[k + 1] ){
        m = x[k];
        x[k] = x[k + 1];
        x[k + 1] = m;
      }
      
    }
  }
  for(i = 0;i < 10;i++){
    printf("%d ",x[i]);
  }
  /********** End **********/


}

找最小值

#include "stdio.h"
//参数x[]表示要查找的数组,n表示该数组的元素数目。
int fun(int x[],int n)
{
  // 请在此添加你的代码
  /********** Begin *********/
  int m,min,i;
  min = x[0];
  for(i=1;i<n;i++){
    if(min > x[i]) min=x[i];
  }
  return min;


  /********** End **********/
}

int main()
{
  int a[10],i,min;
  for(i=0;i<10;i++)
  scanf("%d",&a[i]);
  min=fun(a,10);
  printf("%d\n",min);
  return 0;
}

求二维数组的最小值

#include <stdio.h>//输入输出函数
int main()
{
  int a[5][4];
  int min,i,j;
  for(i=0;i<5;i++)
    for(j=0;j<4;j++)
      scanf("%d",&a[i][j]);
  min = a[0][0];
  for(i=0;i<5;i++)
    for(j=0;j<4;j++){
      if(a[i][j]<min){
        min=a[i][j];
      }
    }
  printf("min=%d",min);
  return 0;
 }

实验9-数组(二)

元音字符串复制

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char a[30];
  int i;
  gets(a);
  for(i=0;i<strlen(a);i++)
  {
    switch(a[i]){
    case 'a': printf("a");break;
    case 'e': printf("e");break;
    case 'i': printf("i");break;
    case 'o': printf("o");break;
    case 'u': printf("u");break;
    }
  }

  return 0;
}

求二维数组最大值和平均值

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a[4][4];
  int i,j,max;
  float ave,sum=0;
  for(i=0;i<4;i++)
  {
    for(j=0;j<4;j++){
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
  max = a[0][0];
  for(i=0;i<4;i++)
  {
    for(j=0;j<4;j++){
      if(a[i][j] > max) max = a[i][j];
      sum += a[i][j];
    }
  }
  printf("最大值:%d\n平均值:%f",max,sum/16);
  return 0;
}

回文字符串(挑战题)

//判断一个字符串是否回文字符串。

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char str[80];
  int i,j,flag=1;
  gets(str);
  j = strlen(str);
  for(i=0,j--;i<j;i++,j--){
    if(str[i] != str[j]){
      flag = 0;
      break;
    }
  }
  if(flag==1)
    printf("Yes");
  else
    printf("No");

  return 0;
}

实验10-结构体

复数运算

#include<stdio.h>
struct complex{
  float real;
  float imag;
};
struct complex com_add(struct complex a,struct complex b){
  struct complex sum;
  sum.real = a.real + b.real;
  sum.imag = a.imag + b.imag;
  return sum;
}
struct complex com_diff(struct complex a,struct complex b){
  struct complex diff;
  diff.real = a.real - b.real;
  diff.imag = a.imag - b.imag;
  return diff;
}
struct complex com_prod(struct complex a,struct complex b){
  struct complex prod;
  prod.real = a.real * b.real - a.imag * b.imag;
  prod.imag = a.real * b.imag + a.imag * b.real;
  return prod;
}
struct complex com_div(struct complex a,struct complex b){
  struct complex div;
  float num;
  div.real = a.real * b.real + a.imag * b.imag;
  div.imag = a.imag * b.real - a.real * b.imag;
  num = b.real * b.real + b.imag * b.imag;
  div.real /=num;
  div.imag /= num;
  return div;
}
struct complex input(){
  struct complex a;
  scanf("%f%f",&a.real,&a.imag);
  return a;
}
int output(struct complex a){
  printf("%.2f%+.2fi\n",a.real,a.imag);
  return 0;
}
int main()
{
  struct complex a,b,c;
  a = input();
  b = input();
  printf("两个复数分别是\n");
  output(a);
  output(b);
  printf("复数和是");
  c = com_add(a,b);
  output(c);
  printf("复数差是");

  c = com_diff(a,b);
  output(c);
  printf("复数积是");
  c = com_prod(a,b);
  output(c);
  printf("复数商是");
  c = com_div(a,b);
  output(c);
}

计算学生平均成绩

//在这里添加您的代码
struct student
{
  int num;
  char name[20];
  float score[3];
  float aver;
}stu[5];
void input(struct student stu[])
{
  int i=0;
  for(i;i<5;i++)
  {
    printf("input scores of student %d:\nNO.:name:score 1:score 2:score 3:",i+1);
    scanf("%d%s%f%f%f",&stu[i].num,&stu[i].name,&stu[i].score[0],&stu[i].score[1],&stu[i].score[2]);
    stu[i].aver=(stu[i].score[0]+stu[i].score[1]+stu[i].score[2])/3;
  }
}
float average(struct student stu[])
{
  int i;
  float aver1,sum=0;
  for(i=0;i<5;i++)
  {
    sum=sum+stu[i].aver;
  }
  aver1=sum/5;
  return(aver1);
}
struct student max(struct student stu[])
{
  int i,m=0;
  for(i=0;i<5;i++)
  {
    if(stu[i].aver>stu[m].aver)
    m=i;
  }
  return(stu[m]);
}
int main()
{
  struct student stu[5],*p=stu;
  struct student stud;
  float a;
  input(p);
  a=average(p);
  printf("功课的平均成绩分别为:%.1f\n",a);
  stud=max(p);
  printf("最高分的同学信息是:\n");
  printf("No.: %d, name: %s, score:%.1f, %.1f, %.1f, average: %.1f",stud.num,stud.name,stud.score[0],stud.score[1],stud.score[2],stud.aver);
  return 0;
}

课后作业-结构体

水果价格计算

#include <stdio.h>
//在这里添加代码
FILE *fp;
struct prices {
  char marketName[80];
  char address[80];
  int phone;
  char name[80];
  float apple;
  float banana;
  float pineapple;
  float grape;
  float mango;
  
}price[3];
int main()
{
  int i,j;
  float max;
  fp = fopen("price.txt","r");
  for(i=0;i<3;i++){
    fscanf(fp,"%s %s %d %s %f %f %f %f %f",&price[i].marketName,&price[i].address,&price[i].phone,&price[i].name,&price[i].apple,&price[i].banana,&price[i].pineapple,&price[i].grape,&price[i].mango);
  };  
  max = price[0].apple + price[0].banana + price[0].pineapple + price[0].grape + price[0].mango;
  j=0;
  for(i=1;i<3;i++)
  {
    
    if(price[i].apple + price[i].banana + price[i].pineapple + price[i].grape + price[i].mango > max) j = i;
  }
  printf("水果价格最高的市场为:%s\n",price[j].marketName);
  printf("其地址为:%s\n",price[j].address);
  printf("其联系电话为:%d\n",price[j].phone);
  printf("其联系人为:%s\n",price[j].name);
  printf("其苹果价格为:%.2f\n",price[j].apple);
  printf("其香蕉价格为:%.2f\n",price[j].banana);
  printf("其菠萝价格为:%.2f\n",price[j].pineapple);
  printf("其葡萄价格为:%.2f\n",price[j].grape);
  printf("其芒果价格为:%.2f",price[j].mango);

  fclose(fp);
}
最后修改:2023 年 05 月 14 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏